ਬੰਦ ਕਰੋ

ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ

Filter Document category wise

ਫਿਲਟਰ

ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 17-01-2019 17/01/2019 ਦੇਖੋ (637 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 08-01-2019 08/01/2019 ਦੇਖੋ (7 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 04-01-2019 04/01/2019 ਦੇਖੋ (4 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 14-12-2018 14/12/2018 ਦੇਖੋ (597 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 28-11-2018 28/11/2018 ਦੇਖੋ (536 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 26-11-2018 26/11/2018 ਦੇਖੋ (600 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 26-10-2018 30/10/2018 ਦੇਖੋ (618 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 08-10-2018 09/10/2018 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 05-09-2018 05/09/2018 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 14-08-2018 14/08/2018 ਦੇਖੋ (624 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 20-07-2018 20/07/2018 ਦੇਖੋ (611 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 19-07-2018 19/07/2018 ਦੇਖੋ (930 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 12-07-2018 12/07/2018 ਦੇਖੋ (615 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 11-07-2018 11/07/2018 ਦੇਖੋ (180 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 10-07-2018 10/07/2018 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 04-07-2018 04/07/2018 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 20-06-2018 20/06/2018 ਦੇਖੋ (563 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 11-06-2018 11/06/2018 ਦੇਖੋ (583 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 14-05-2018 14/05/2018 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 11-05-2018 11/05/2018 ਦੇਖੋ (561 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 09-05-2018 13/07/2018 ਦੇਖੋ (7 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 04-05-2018 04/05/2018 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 27-03-2018 27/03/2018 ਦੇਖੋ (4 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 08-03-2018 08/03/2018 ਦੇਖੋ (8 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 05-03-2018 05/03/2018 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 24-02-2018 24/02/2018 ਦੇਖੋ (602 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 23-02-2018 23/02/2018 ਦੇਖੋ (597 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 22-02-2018 22/02/2018 ਦੇਖੋ (441 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 16-02-2018 16/02/2018 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 15-02-2018 15/02/2018 ਦੇਖੋ (2 MB)