ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ

ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 12-06-2019 12/06/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(872 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 10-06-2019 10/06/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(8 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 06-06-2019 06/06/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(680 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 11-03-2019 11/03/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(1 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 17-01-2019 17/01/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(637 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 08-01-2019 08/01/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(7 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 04-01-2019 04/01/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(4 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 14-12-2018 14/12/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(597 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 28-11-2018 28/11/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(536 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 26-11-2018 26/11/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(600 KB)