ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਭੋ

ਲੱਭੋ

ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 08-01-2019 08/01/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(7 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 04-01-2019 04/01/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(4 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 14-12-2018 14/12/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(597 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 28-11-2018 28/11/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(536 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 26-11-2018 26/11/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(600 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 26-10-2018 30/10/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(618 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 08-10-2018 09/10/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(1 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 05-09-2018 05/09/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(1 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 14-08-2018 14/08/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(624 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ 20-07-2018 20/07/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(611 KB)