ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੋਵਿਡ -19

– ਘਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੂਚੀ

COVID-19 Guidelines/Instructions

– Safety Guidelines for Govt Office in the State of Punjab Dated 12-05-2020

– Guidelines for using ACs in Govt Offices/Hospitals/home Dated 12-05-2020

– Guidelines for Cleanliness of SEWA Kendra and advisory for the staff Dated 05-05-2020

– Integrated Govt. Online Training (iGOT) courses on DIKSHA plateform on COVID-19 pandemic dated 12-05-2020

– ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 04-05-2020

– ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਰੋਗਾਣੂ-ਰਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

– ਘਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

– ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

– ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

– ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ

– ਕੋਵਿਡ -19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ

– ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

– ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਲਿਸੀ – ਕੋਵਿਡ -19

– ਕੋਵਿਡ -19 – ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ

– ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

– ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਸੂਚੀ

– ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

– ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ – I

– ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ – II

– ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ – III

COVID-19 Advisory

– Government Advisory during Curfew/Lock down

– Social Distancing Advisory by MOHFW

– Covid 19 Dead body management plan Dated 04-04-2020

– Linkage of Isolation facilities to HDU and ICU Facilities 02-04-2020

– HFW-COVID Travel Advisory -17th March2020

– Essential orders regarding Mask, hand gloves and sanitizers 13-03-2020

– Advisory on COVID19 03-03-2020

COVID-19 Notifications

– Notification of Containment plan by MOHFW

– Notification REGARDING MASK 10-04-2020

– Notification regarding COVA APP COVID-19 Dated 02-04-2020

– Notification Regarding Constitution of District covid-19 Management committee Dated 01-04-2020

– COVID-19 Notification of Facilities Isolation in State 24-03-2020

– Notification of COVID19 testing in India 17-03-2020

– Notification Response and containment plan for COVID19 04-03-2020