ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:-

QR Code :-

QR CODE

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://esewa.punjab.gov.in/CenterSlotBooking