ਬੰਦ ਕਰੋ

ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਪੋਰਟਲ

ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਪੋਰਟਲ

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://eservices.punjab.gov.in/serviceLinkHome.html?serviceToken=DN3mcwtHUs

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ