ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਬਧਿਰ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਫੌਰ ਡੈੱਫ ਐਂਡ ਡੰਬ, ਸ਼ਾਮਪੁਰਾ