ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲੋ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. 2020 ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਤੀ 29/10/2021 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ (ਪਿੰਡ ਖੱਡ ਬਠਲੋਰ ਬਲਾਕ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ )

ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲੋ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. 2020 ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਤੀ 29/10/2021 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ (ਪਿੰਡ ਖੱਡ ਬਠਲੋਰ ਬਲਾਕ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ )
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲੋ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. 2020 ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਤੀ 29/10/2021 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ (ਪਿੰਡ ਖੱਡ ਬਠਲੋਰ ਬਲਾਕ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ )

ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲੋ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. 2020 ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਤੀ 29/10/2021 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ (ਪਿੰਡ ਖੱਡ ਬਠਲੋਰ ਬਲਾਕ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ )

19/10/2021 29/10/2021 ਦੇਖੋ (528 KB)