ਬੰਦ ਕਰੋ

ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਦਰੀ ਆਈਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਬਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਦਰੀ ਆਈਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਬਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਦਰੀ ਆਈਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਬਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਦਰੀ ਆਈਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਬਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

02/10/2020 15/10/2020 ਦੇਖੋ (3 MB)