ਭਨੂਪਲੀ -ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਬੇਰੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਭਨੂਪਲੀ -ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਬੇਰੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਭਨੂਪਲੀ -ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਬੇਰੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ 05/11/2018 ਦੇਖੋ (5 MB)