ਭਨੂਪਲੀ -ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਬੇਰੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਭਨੂਪਲੀ -ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਬੇਰੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ 05/11/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(5 MB)