ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਮਾਈਨਿੰਗ)

ਈ.ਓ.ਆਈ. ਫਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਵਿੱਦ ਸਿਸਟੇਂਬਲ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2016 ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਫਾਰ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ 2020 ਇਸੂਡ ਬਾਏ ਐਮ.ਓ.ਈ. ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ.ਸੀ.

ਈ.ਓ.ਆਈ. ਫਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਵਿੱਦ ਸਿਸਟੇਂਬਲ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2016 ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਫਾਰ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ 2020 ਇਸੂਡ ਬਾਏ ਐਮ.ਓ.ਈ. ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ.ਸੀ.

ਸੁਧਾਈ 6 – ਈ.ਓ.ਆਈ. ਫਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਵਿੱਦ ਸਿਸਟੇਂਬਲ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2016 ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਫਾਰ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ 2020 ਇਸੂਡ ਬਾਏ ਐਮ.ਓ.ਈ. ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ.ਸੀ.

ਸੁਧਾਈ 5 – ਈ.ਓ.ਆਈ. ਫਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਵਿੱਦ ਸਿਸਟੇਂਬਲ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2016 ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਫਾਰ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ 2020 ਇਸੂਡ ਬਾਏ ਐਮ.ਓ.ਈ. ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ.ਸੀ.

ਸੁਧਾਈ 4 – ਈ.ਓ.ਆਈ. ਫਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਵਿੱਦ ਸਿਸਟੇਂਬਲ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2016 ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਫਾਰ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ 2020 ਇਸੂਡ ਬਾਏ ਐਮ.ਓ.ਈ. ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ.ਸੀ.

ਸੁਧਾਈ 3 – ਈ.ਓ.ਆਈ. ਫਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਵਿੱਦ ਸਿਸਟੇਂਬਲ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2016 ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਫਾਰ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ 2020 ਇਸੂਡ ਬਾਏ ਐਮ.ਓ.ਈ. ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ.ਸੀ.

ਸੁਧਾਈ – ਈ.ਓ.ਆਈ. ਫਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਵਿੱਦ ਸਿਸਟੇਂਬਲ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2016 ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਫਾਰ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ 2020 ਇਸੂਡ ਬਾਏ ਐਮ.ਓ.ਈ. ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ.ਸੀ.

ਈ.ਓ.ਆਈ. ਫਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਵਿੱਦ ਸਿਸਟੇਂਬਲ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2016 ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਫਾਰ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ 2020 ਇਸੂਡ ਬਾਏ ਐਮ.ਓ.ਈ. ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ.ਸੀ.

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੂਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ EOI

IIT ਰੋਪੜ ਵੱਲੋ ਜ਼ਿਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ DSR ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ Replenishment ਰਿਪੋਰਟ

ਈ.ਓ.ਆਈ. ਫਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਵਿੱਦ ਸਿਸਟੇਂਬਲ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2016 ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਫਾਰ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ 2020 ਇਸੂਡ ਬਾਏ ਐਮ.ਓ.ਈ. ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ.ਸੀ.

Regarding the visit of the SDM Committee of Agriculture / Patta Land – SDM Ropar

Regarding the visit of the SDM Committee of Agriculture / Patta Land – SDM Nangal

Regarding the visit of the SDM Committee of Agriculture / Patta Land – SDM Sri Anandpur Sahib

Regarding the visit of the SDM Committee of Agriculture / Patta Land – SDM Sri Chamkaur Sahib

FINAL DRAFT OF DISTRICT SURVEY REPORT OF DISTRICT RUPNAGAR AFTER POST MONSOON SURVEY

FINAL DRAFT OF DISTRICT SURVEY REPORT OF DISTRICT RUPNAGAR AFTER PRE MONSOON SURVEY

Regarding the visit of the SDM Committee of Agriculture / Patta Land – SDM Rupnagar

Regarding the visit of the SDM Committee of Agriculture / Patta Land – SDM Sri Chamkaur sahib

Regarding the visit of the SDM Committee of Agriculture / Patta Land – SDM Nangal

Regarding the visit of the SDM Committee of Agriculture / Patta Land – SDM Sri Anandpur Sahib

Patta / Agriculture Land List 2

Agriculture / Patta Land List 1

DSR ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ/ਇਤਰਾਜ਼/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

Letter for consideration of Lodhipur de-silting site

Bhallan complaint for DSR

DSR ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ/ਇਤਰਾਜ਼/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 29-09-2022

ਡਰਾਫਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਰੂਪਨਗਰ 2022

ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਰੁਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ (EoI) – ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, 2016 ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, 2020 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ
ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ

RUP_SWAN_01

RUP_SWAN_02

RUP_SWAN_03

RUP_SWAN_04

RUP_SWAN_05

RUP_SWAN_06

RUP_SUT_01

RUP_SUT_02

RUP_SUT_03

RUP_SUT_04

RUP_SUT_05

RUP_SUT_06

RUP_SUT_07

RUP_SUT_08

RUP_SUT_09

RUP_SUT_10

RUP_SUT_11

RUP_SUT_12

RUP_SUT_13

RUP_SUT_14

RUP_SUT_15

RUP_SUT_16

RUP_SUT_17

RUP_SUT_18

RUP_SUT_19

RUP_SUT_20

RUP_SUT_21

RUP_SUT_22

RUP_SUT_23

RUP_SUT_24

RUP_SUT_25

RUP_SUT_26

RUP_SUT_27

RUP_SUT_28

RUP_SUT_29

RUP_SUT_30

RUP_SUT_31

RUP_SUT_32

RUP_SUT_33

RUP_SUT_34

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ / ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪਤਾ- ਕਮਰਾ ਨੰ.145, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੂਪਨਗਰ
ਈ – ਮੇਲ – xenminingropar[at]gmail[dot]com
ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ- ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੂਪਨਗਰ)
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ.- +9175088-07100
ਫੋਨ ਨੰ. – 01881-222073