ਬੰਦ ਕਰੋ

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦਫਤਰ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਨੰ : ਪੀਬੀ -12-ਡੀ 0040 ਨੂੰ ਬੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ -03/12/2021

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦਫਤਰ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਨੰ : ਪੀਬੀ -12-ਡੀ 0040 ਨੂੰ ਬੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ -03/12/2021
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦਫਤਰ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਨੰ : ਪੀਬੀ -12-ਡੀ 0040 ਨੂੰ ਬੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ -03/12/2021

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦਫਤਰ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਨੰ : ਪੀਬੀ -12-ਡੀ 0040 ਨੂੰ ਬੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ -03/12/2021

03/12/2021 09/12/2021 ਦੇਖੋ (1 MB)