ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬੂਰਮਾਜਰਾ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬੂਰਮਾਜਰਾ-140103


ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ