ਹਸਪਤਾਲ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ -140119


ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਕਥੇੜਾ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਕਥੇੜਾ ਬਲਾਕ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ - 140124


ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-140115


ਫ਼ੋਨ : 01887-238450
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਖਾਨਪੁਰ ਖੁਹੀ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਖਾਨਪੁਰ ਖੁਹੀ-140117


ਫ਼ੋਨ : 01887-240014
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਢੇਰ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਢੇਰ-140005


ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਪੁਰਾਖਲੀ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਪੁਰਾਖਲੀ -140108


ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬੂਰਮਾਜਰਾ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬੂਰਮਾਜਰਾ-140103


ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸਹਿਜੋਵਾਲ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸਹਿਜੋਵਾਲ -140126


ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਪੀ.ਓ. ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ. ਰੂਪਨਗਰ -140117


ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ