ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ (2), ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (3) ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. (1) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ 02-01-2021 ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ।

ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ (2), ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (3) ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. (1) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ 02-01-2021 ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ।
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ (2), ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (3) ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. (1) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ 02-01-2021 ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ।

ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ (2), ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (3) ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. (1) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ 02-01-2021 ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ।

31/12/2020 02/01/2021 ਦੇਖੋ (3 MB)